Kontakt
Niepubliczne Przedszkole 'Kółko Graniaste'
Strona głowna  /  Dokumenty
Dokumenty
 

STATUT

NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

„KÓŁKO GRANIASTE”

W KOLE

 

 

 

Zawartość Statusu Niepublicznego Przedszkola została określona w art.172 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r. poz 59), który wszedł w życie 1 września 2017.

Spis treści

Rozdział 1. Postanowienia  ogólne

Rozdział 2. Cele i zagadnienia przedszkola

Rozdział 3. Organ przedszkola i zakres ich zadań

Rozdział 4. Organizacja przedszkola

Rozdział 5. Prawa i obowiązki pracowników przedszkola

Rodział 6. Prawa i obowiązki dzieci i rodziców

Rozdział 7. Sposób uzyskania środków finansowych na działalność przedszkola

Rozdział 8. Zasady przyjmowania dzieci  do przedszkola

Rozdział 9. Postanowienia końcowe.

 

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§1

 1. Przedszkole nosi nazwę Niepubliczne Przedszkole „Kółko Graniaste”.
 2. Przedszkole jest przedszkolem niepublicznym.
 3. Siedzibą  przedszkola  jest budynek przy ulicy Spółdzielców 6, 62-600 Koło użyczony na zasadzie najmu  przez MZEC w Kole .
 4. Osobą prowadzącą przedszkole jest Marlena Rusztyk z siedzibą w Kole  przy ulicy Kolejowej 26/28.
 5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad przedszkolem jest Wielkopolski Kurator Oświaty 
 6. Przedszkole używa pieczęci : Niepubliczne Przedszkole „Kółko Graniaste” Marlena Rusztyk, 62-600 Koło, ul Spółdzielców 6, NIP 6652472165, Regon 30270492500000.
 7. Przedszkole funkcjonuje cały rok z wyłączeniem przerw ustalonych przez osobę prowadzącą oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
 8. Przedszkole pracuje w godzinach od 6:00 do 18:00 w dni robocze, od poniedziałku do piątku.
 9. Przerwa wakacyjna będzie trwać 2 tygodnie chyba, że osoba prowadząca postanowi inaczej po wcześniejszych konsultacjach z rodzicami. Termin przerwy osoba prowadząca podaje rodzicom do wiadomości z miesięcznym wyprzedzeniem.
 10. Podstawowymi aktami prawnymi i regulującymi działalność przedszkola są: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe , Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty, Statut przedszkola,  regulaminy i procedury wewnętrzne.

 

§ 2

 1. Osoba prowadząca przedszkole odpowiada za jego działalność.
 2. Do zdań osoby prowadzącej należy:
 1. Zapewnienie warunków działania przedszkola w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowywania i opieki.
 2. Wyposażenia przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnienia realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz wykonywania zadań statutowych.
 1. Do kompetencji osoby prowadzącej przedszkole należy w szczególności:
 1. Nadzór  nad działalnością przedszkola w zakresie:
 1. spraw finansowych i administracyjnych,
 2. przestrzegania obowiązków i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i wychowanków,
 3. przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy przedszkola,
 1.  Decydowanie o podstawowych rozwiązaniach programowych,  metodycznych  i organizacyjnych, wyrażających specyfikę i gwarantujących praktyczną realizację statutowych zadań  przedszkola w tym:
 1. dysponowanie środkami finansowymi  i mieniem przedszkola,
 2. zatrudnienie i zwalnianie dyrektora przedszkola,
 3. decydowanie o wysokości odpłatności za przedszkole,
 4. zawieranie umów z rodzicami (opiekunami  prawnymi) za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
 5. rozpatrywanie odwołań od decyzji dyrektora przedszkola w sprawach dzieci oraz w sprawach pracowniczych,
 6.  uczestnictwo w zebraniach rady pedagogicznej, zebraniach innych organów przedszkola oraz uroczystościach przedszkolnych,
 7. reprezentowanie przedszkola na zewnątrz,

 

Rozdział 2

Cele i zadania przedszkola

 

 1.  

Celem przedszkola jest zapewnienie dzieciom korzystania z wychowania przedszkolnego w tym umożliwienie realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

 1.  

 

 1. Do zadań przedszkola należy:
 1. organizowanie oddziałów, do których uczęszczają dzieci o zbliżonym wieku  z uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności,
 2.  zapewnienie opieki i wspomagania rozwoju dziecka  w przyjaznym bezpiecznym i zdrowym środowisku,
 3.  prowadzenie pracy wychowawczo – dydaktycznej  i opiekuńczej  przedszkola w oparciu o obowiązującą podstawę programową  wychowania przedszkolnego,
 4. umożliwienie  realizacji programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do indywidualnych możliwości dziecka,
 5. przystosowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej,
 1. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji  ustalany jest w planach pracy przedszkola.

§5

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy Prawo Oświatowe oraz Ustawy o systemie oświaty, a także z wydanych na jej podstawie aktów  wykonawczych  oraz Konwencji o prawach dziecka  poprzez organizowanie przez nauczycieli  pracy z dziećmi,  zespołowo lub indywidualnie  w oparciu o podstawę programową  wychowania  przedszkolnego,  z wykorzystaniem zróżnicowanych  metod i form pracy z dzieckiem zaczerpniętych z różnorodnych koncepcji pedagogicznych.
 2. Czas trwania zajęć dydaktyczno - wychowawczych  z dziećmi  jest dostosowany  do możliwości rozwojowych dzieci  i wynosi od 15 do 30 minut.

 

 1.  

Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposobyoddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowychz uwzględnieniemistniejących warunków lokalowych, a w szczególności :

 1. zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu  oraz w trakcje zajęć na terenie przedszkola,
 2. zapewnia dzieciom  pełne poczucie bezpieczeństwa  psychicznego i fizycznego,
 3. stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy BHP i PPoŻ,
 4. współpracuje z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi oraz poradniami specjalistycznymi, zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc psychologiczno – pedagogiczną,

 

Rozdział 3

Organy przedszkola i zakres ich zadań

 1.  

Organami przedszkola są:

 1. Dyrektor przedszkola
 2. Rada pedagogiczna
 3. Rada rodziców

 

 

 

 1.  
 1. Do zadań dyrektora należy kierowanie przedszkolem, organizowanie procesu wychowawczo - dydaktycznego i opiekuńczego,  zatrudnianie  i zwalnianie nauczycieli i innych pracowników przedszkola, przewodniczenie radzie pedagogicznej, organizowanie opieki nad dziećmi, sprawowanie nadzoru pedagogicznego.
 2. Kompetencje oraz szczegółowy zakres uprawnień  obowiązków dyrektora przedszkola określa osoba prowadząca.

 

 1.  
 1. W przedszkolu działa rada pedagogiczna. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
 2. Do zadań rady należy:
 1. planowanie i organizowanie pracy wychowawczo –dydaktycznej i opiekuńczej  przedszkola,
 2. okresowe i roczne analizowanie  i ocenianie stanu wychowania, nauczania i opieki oraz organizacyjnych i materialnych warunków pracy przedszkola,
 3. organizowanie wewnętrznego samokształcenia i upowszechnienia  nowatorstwa pedagogicznego,
 4. współdziałanie z innymi organami przedszkola,
 1. Kompetencje oraz szczegółowy zakres uprawnień rady określa regulamin rady   

pedagogicznej przedszkola.

 

 1.  

 

 1. W przedszkolu działa rada rodziców,  stanowiąca reprezentację wszystkich rodziców

(opiekunów prawnych) wychowanków.

 1. W skład rady rodziców wchodzą przedstawiciele rad oddziałowych, wybrani w tajnych wyborach przez zebranie rodziców danego oddziału. Jednego ucznia reprezentuje rodzic (opiekun prawny).
 2. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z niniejszym statutem.
 4. Rada rodziców w przedszkolu funkcjonuje za zgodą osoby prowadzącej przedszkole.

 

 1.  
 1. Do zadań rady rodziców należy:
 1. Współpraca z przedszkolem i jego organami w zakresie realizacji zadań dydaktyczno- wychowawczych.
 2. Przekazanie wniosków i opinii dotyczących zestawu programów wychowania przedszkolnego, planu pracy przedszkola, regulaminu przedszkola oraz innych aktów prawa wewnętrznego.
 3. Wspieranie działalności statutowej przedszkola.
 1. Rada rodziców ma prawo do realizowania w porozumieniu z dyrektorem przedszkola inicjatyw służących doskonaleniu organizacji pracy przedszkola.

 

 1.  
 1. Organy przedszkola mają prawo do działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.
 2. Organy przedszkola są zobowiązane do współdziałania w zakresie planowania i realizacji zadań przedszkola.
 3. Koordynatorem współdziałania organów przedszkola jest dyrektor przedszkola.
 4. Formy, sposoby i terminy komunikowania się organów przedszkola ustala dyrektor przedszkola.

 

Rozdział 4

             Organizacja przedszkola

 

 1.  
 1. Podstawowa jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
 2. Przedszkole jest wieloddziałowe.
 3. Liczba dzieci w oddziale wynosi 25 dzieci.
 4. Za zgodą osoby prowadzącej liczba dzieci w oddziale może być mniejsza, niż określona w ust.3

 

 1.  
 1. Organizacja pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej w przedszkolu odbywa się w oparciu o:
 1. podstawę programowa wychowania przedszkolnego,
 2. program nauczania, którego wyboru dokonuje nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem lub osoba prowadząca zajęcia dodatkowe, uwzględniając potrzeby i możliwości dzieci,
 1. Dyrektor przedszkola dopuszcza do użytku w przedszkolu przedstawiony przez nauczycieli program wychowania przedszkolnego.
 2. Godzina zajęć w przedszkolu dla nauczyciela trwa 60 minut.
 3. Czas trwania wszystkich zajęć dydaktyczno – wychowawczych z dziećmi również zajęć dodatkowych jest dostosowany do możliwości rozwojowych wychowanków, wynosi:
 1. z dziećmi w wieku 3-4 lata – około 15 minut,
 2. z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut,
 1. Realizacja założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się:
 1. nie krócej niż 5 godzin dziennie,
 2. w godzinach od 8.00 do 13.00, od poniedziałku do piątku,
 3. przez 10 miesięcy w roku, tj. od 1 września do 30 czerwca,
 1. Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć, w którym dokumentuje się przebieg pracy dydaktyczno- wychowawczej z dziećmi w danym roku szkolnym.

 

 1.  

 

 1. Organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola.
 2. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza osoba prowadząca przedszkole.
 3. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:
 1. liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów,
 2. liczbę pracowników przedszkola w tym pracowników niepedagogicznych,

 

 1.  
 1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola. Uwzględnia on zasady ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeby zainteresowania i uzdolnienia dzieci, rodzaj niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwania rodziców.
 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 3. Szczegółowy rozkład dnia w miarę potrzeby może ulec zmianie w ciągu dnia.

 

 1.  
 1. Wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola mają możliwość skorzystania z trzech posiłków dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek w formie cateringowej.
 2. Do realizacji celów statutowych przedszkola placówka posiada:
 1. trzy sale do zajęć, zabaw i odpoczynku dzieci wyposażone w zabawki i pomoce dydaktyczne odpowiednie dla potrzeb dzieci,
 2. dwie łazienki dla dzieci
 3. szatanie dla dzieci
 4. aneks kuchenny
 1. Dzieci mają zapewnioną możliwość pobytu na świeżym powietrzu podczas spacerów, a także korzystania z placów zabaw zlokalizowanych przy miejskich szkołach.

 

Rozdział 5

Prawa i obowiązki pracowników przedszkola

 

 1.  
 1. Pracownikami przedszkola są:
 1. dyrektor przedszkola
 2. nauczyciele
 3. pracownicy administracji i obsługi
 1. Liczbę pracowników przedszkola na dany rok szkolny na wniosek dyrektora ustala osoba prowadząca przedszkole.
 2. Zasady zatrudnienia, zwalniania, czas pracy nauczycieli i pozostałych pracowników przedszkola określają przepisy kodeksu pracy.
 3. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli przedszkoli publicznych.
 4. Dokonywanie oceny pracy nauczycieli przedszkola odbywa się w zgodzie z odrębnymi przepisami, tj. Ustawa Karta Nauczyciela i Rozporządzeniem w sprawie  oceny pracy nauczycieli.

 

 1.  
 1. Każdy pracownik zobowiązany jest do znajomości stosowania przepisów BHP obowiązujących w przedszkolu oraz zgodnie z tymi przepisami do poddawania się regularnie okresowym badaniom lekarskim i szkoleniom BHP.
 2. Każdy pracownik przedszkola jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.
 3. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej w zakresie dotyczącym spraw wychowanków i wybranych zagadnień działalności przedszkola.

 

 

 1.  
 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno- wychowawczą, jest odpowiedzialny za jej jakość:
 1. realizuje obowiązki wynikające z umowy,
 2. planuje prace w oparciu o program wychowania przedszkolnego,
 3. planuje tematykę cykliczną wspólnie z dziećmi,
 1. Nauczyciel w swoich działaniach wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, postawą moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej dziecka.
 2. Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną oddziału zgodnie z przepisami obowiązującymi przedszkole publiczne.
 3. Nauczyciel prowadzi obserwację pedagogiczną mającą na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentuje ją.
 4. Nauczyciel prowadzi analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej i sporządza informację o gotowości dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole.

 

 1.  
 1. Nauczyciele mają prawo do:
 1. szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i dzieci,
 2. wolności głoszenia własnych poglądów, nienaruszających godności innych ludzi,
 3. współdecydowania o wyborze programu wychowania przedszkolnego, swobody metody jego realizacji po zasięgnięciu opinii  dyrektora,
 4. jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy,
 5. stałego rozwoju, wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego,
 1. Nauczyciele mają obowiązek:
 1. stosowania w swojej pracy wymagań przyjętych programów wychowania przedszkolnego,
 2. dbania o bezpieczeństwo dzieci na zajęciach oraz w czasie wyjść, spacerów, wycieczek,
 3. wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka,
 4. wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki szkolnej,
 5. przekazywania rodzicom informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju w formie zaproponowanej prze rodzica,
 6. traktowania wszystkich dzieci z szacunkiem i życzliwością,

 

Rozdział 6

Prawa i obowiązki dzieci i rodziców

 

 1.  
 1. Przedszkole stwarza warunki w zakresie realizacji praw dziecka, a w szczególności do:
 1. życzliwego i podmiotowego traktowania,
 2. zabawy i działania w bezpiecznych warunkach,
 3. przebywania w spokojnej, pogodnej atmosferze z wykluczeniem pośpiechu,
 4. spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,
 5. snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone ( a nie snu „ na rozkaz”)
 6. zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,
 7. badania i eksperymentowania,
 8. doświadczenia konsekwencji własnego zachowania  (ograniczonego względami bezpieczeństwa),
 9. rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań, możliwości, potrzeb
 10. aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi,
 11. wyboru zadań i sposobu ich rozwiązywania,
 12. nagradzania wysiłku,
 13. korzystania z zajęć korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych, terapeutycznych, jeśli takiej pomocy potrzebuje,
 14. formułowania własnych ocen, zadawania trudnych pytań (na które powinno uzyskać rzeczową zgodną z prawdą odpowiedź),
 15. ciągłej opieki ze strony nauczyciela,
 16. współpracy nauczyciel – dziecko opartej na poszanowaniu godności osobistej dziecka,
 17. ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
 18. nauki regulowania własnych potrzeb,
 19. znajomości swoich praw,

 

 

 1.  
 1. Do obowiązków dziecka należy:
 1. przestrzeganie ustalonych reguł współżycia w grupie.
 2. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i zdrowia,
 3. przestrzegania higieny osobistej,
 4. poszanowania godności rówieśników i dorosłych,
 5. pełnienie dyżurów,
 6. wykonywanie czynności samoobsługowych, porządkowych w miarę swoich możliwości,

 

 

 1.  
 1. Dyrektor przedszkola może w drodze decyzji skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku:
 1. niedostosowania dziecka do grupy (np. silna agresja) zagrażającego zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci i braku możliwości udzielenia pomocy w ramach środków jakimi dysponuje przedszkole; przy czym decyzja podejmowana jest po konsultacjach z poradnią psychologiczno- pedagogiczną,
 2. uchylania się rodziców (prawnych opiekunów) od współdziałania z nauczycielem oddziału w zakresie ustalania zasad jednolitego oddziaływania wychowawczego,
 3. braku możliwości określania form pomocy i opieki dziecku wynikającego z odmowy podjęcia współpracy  ze specjalistami poradni psychologiczno- pedagogicznej  lub innej poradni specjalistycznej,
 4. decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków przedszkola przekazuje się rodzicom (prawnym opiekunom) lub przesyła się na adres podany przez rodziców (prawnych opiekunów),
 5. od decyzji, o której mowa w ust.2 rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

 

 1.  
 1. W przypadku zaległości w wysokości jednokrotności opłaty miesięcznej dyrektor przedszkola po uprzednim bezskutecznym wezwaniu  rodziców (prawnych opiekunów) dziecka do zapłaty, wykreśla dziecko z rejestru (wykazu) dzieci z przedszkola.
 2. Podstawa do wykreślenia dziecka z rejestru dzieci przedszkola stanowi także:
 1. rezygnacja rodzica z usług przedszkola,
 2. zakwalifikowanie dziecka do innej formy wychowania i opieki
 3. zakwalifikowania się przez dziecko do korzystania z wychowania przedszkolnego w innym przedszkolu,

 

 1.  
 1. Rodzice dzieci (prawni opiekunowie) uczęszczających do przedszkola maja prawo do:
 1. zapoznania się z zadaniami wynikającymi z planu pracy przedszkola oraz programem wychowania przedszkolnego w danym oddziale,
 2. uzyskiwania na bieżąco rzetelnych informacji na temat swojego dziecka,
 3. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, doborze metod udzielania pomocy,
 4. przekazywania dyrektorowi przedszkola wniosków dotyczących pracy przedszkola,

 

 1.  
 1. Do podstawowych obowiązków rodziców należy:
 1. przestrzeganie postanowień statutu przedszkola,
 2. zaopatrzenia dziecka w niezbędne przedmioty, przybory, pomoce,
 3. przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola w czasie ustalonym przez przedszkole,
 4. terminowe uiszczanie odpłatności za korzystanie z usług przedszkola,

 

 1.  
 1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i nauczania dzieci:
 2. W przedszkolu prowadzone są formy współdziałania uwzględniające prawo rodziców do:
 1. znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale poprzez zebrania ogólne, grupowe połączone z zajęciami, także przez wymianę korespondencyjną w formie informacji, ogłoszeń, ankiet, oświadczeń,
 2. uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, rozwoju poprzez kontakty indywidualne z nauczycielem,
 1. W poszczególnych oddziałach spotkania z rodzicami odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Rodzice maja obowiązek wywiązywać się  z zadań stawianych przez przedszkole dotyczących zdrowia i higieny dzieci.

 

 

 

Rozdział 7

Sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność przedszkola

 

 1.  
 1. Działalność przedszkola jest finansowana z następujących źródeł:
 1. wpłaty rodziców za pobyt w przedszkolu,
 2. zasady wnoszenia i wysokości opłat, o których mowa w ust. 1 pkt.1 określa osoba prowadząca przedszkole,
 3. dotacji celowych przekazywanych przedszkolu przez osoby prawne, organizacje, instytucje,
 4. jednorazowej opłaty wpisowej,
 1. Zasady obniżania opłat lub zwolnienia z opłat, o których mowa w ust.1 pkt.1 ustala osoba prowadząca przedszkole na wniosek rodziców.
 2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

 

Rozdział 8

Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola

 

 1.  
 1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może zostać przyjęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

 

 1. Nabór do przedszkola odbywa się przez cały rok.
 2. Warunkiem zapisania dziecka do przedszkola jest:
 1. wypełnienie formularza zgłoszenia dziecka,
 2. podpisanie umowy zawartej między rodzicem a przedszkolem,
 3. uiszczenie wpłaty wpisowego, które jest opłatą jednorazową i bezzwrotną, a jej wysokość ustalana jest przez osobę prowadzącą na dany rok szkolny,
 1. Dzieci przyjmowane są według kolejności zgłoszeń, a w przypadku gdy liczba chętnych przekroczy liczbę miejsc w przedszkolu, zapisy dzieci będą dokonywane na listę rezerwową, z której dziecko zostanie przyjęte według kolejności po zwolnieniu miejsca w przedszkolu.
 2. Zapisy do przedszkola prowadzi dyrektor przedszkola.

 

 1.  
 1. Wszelkie spory wynikłe w trakcie procedury kwalifikacyjnej rozstrzyga osoba prowadząca przedszkole.
 2. Rodzice maja prawo odwołać się od decyzji osoby prowadzącej w przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia.
 3. Decyzja osoby prowadzącej w sprawie nie przyjęcia dziecka do przedszkola jest ostateczna.

 

 1.  
 1. Dziecko przyjęte do przedszkola staje się jego wychowankiem z chwilą wpisania go na listę wychowanków.
 2. Warunkiem wpisania dziecka na listę wychowanków jest przestrzeganie ustaleń finansowych zawartych między przedszkolem i rodzicami (prawnymi opiekunami) dzieci oraz zobowiązanie do przestrzegania wewnętrznych aktów prawnych przedszkola, w tym postanowień niniejszego statutu.

 

Rozdział 9

Postanowienia końcowe

 

 1.  
 1. Regulaminy określające działalność organów przedszkola jak również wynikające z zadań przedszkola, nie mogą być sprzeczne z przepisami niniejszego statutu, jak również z innymi przepisami prawa.
 2. Nadawanie nowego statutu przedszkola lub dokonywanie zmian statutu przedszkola jest uprawnieniem osoby prowadzącej.
 3. Po dokonaniu zmiany statutu dyrektor przedszkola opracowuje ujednolicony tekst statutu przedszkola.
 4. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

PROCEDURA ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ

W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „KÓŁKO GRANIASTE” W KOLE

 

Na podstawie :

 1. art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
 2. art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943,z późn. zm.).
 3. Rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017, poz. 1591),
 4. Rozporządzenia MEN z dnia  28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017, poz. 1643).

 

§1

1. Celem procedury jest:

 1.  ustalenie zasad organizowania i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniom, rodzicom, opiekunom, nauczycielom.
 2. określenie zasad dokumentowania i ewaluacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
 3. wskazanie sposobu przechowywania i archiwizacji dokumentów związanych z pomocą psychologiczno- pedagogiczną.

 

§2

1. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.

2.  Korzystanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

3.  Pomoc psychologiczno- pedagogiczną organizuje Dyrektor szkoły.

4.  Pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści.

5.  Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy: ucznia, rodziców ucznia, dyrektora szkoły, nauczyciela, wychowawcy, specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem, poradni, asystenta nauczyciela, pomocy nauczyciela, pielęgniarki szkolnej, asystenta rodziny, kuratora sądowego, organizacji pozarządowej lub innej instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

6.  W szkole pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest udzielana uczniom w formach:

 1. zajęć rozwijających uzdolnienia
 2. zajęć specjalistycznych:
 1. korekcyjno-kompensacyjnych
 2. logopedycznych
 3. rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne
 4. innych o charakterze terapeutycznym
 1. zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego
 2. porad i konsultacji

§3

 1. Dyrektor przedszkola:

 1. organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w szkole
 2. powołuje zespoły ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej
 3. ustala wymiar godzin poszczególnych form udzielania pomocy
 4. informuje na piśmie  rodziców lub prawnych opiekunów o proponowanych formach pomocy psychologiczno - pedagogicznej
 5. wspiera nauczycieli, wychowawców i specjalistów w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności w zakresie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej
 6. wspomaga działania szkoły w zakresie planowania i przeprowadzenia działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 7. występuje, za zgodą rodziców ucznia (załącznik nr 7),  do publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej z wnioskiem (załącznik nr 8) o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia w sytuacji braku poprawy jego funkcjonowania mimo udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej
 8. występuje, za zgodą rodziców ucznia (załącznik nr 9),  do publicznej poradni z wnioskiem (załącznik nr 10) o opinię w sprawie zindywidualizowanej ścieżki edukacyjnej dla ucznia.

 

      2.  Koordynator ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej – wyznaczona osoba przez dyrektora:

 1. prowadzi szkolny rejestr uczniów objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną.             
 2. uczestniczy w pracach Zespołu ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla      uczniów posiadających orzeczenie.
 3. monitoruje dokumentację ucznia tworzoną przez wychowawcę w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

      3.  Wychowawca klasy:

 1. koordynuje udzielanie  pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom z jego klasy
 2. wnioskuje o objęcie ucznia  pomocą psychologiczno – pedagogiczną (Karta zgłoszenia - załącznik nr 1)
 3. ustala terminy spotkań zespołu klasowego
 4. we współpracy z nauczycielami, specjalistami, rodzicami ucznia ustala formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla danego ucznia (załącznik nr 2
 5. monitoruje frekwencję uczniów na zajęciach w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej - (załącznik nr 3)
 6. w każdym semestrze, wspólnie z nauczycielami i specjalistami dokonuje oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej (załącznik nr 4)
 7. na piśmie informuje rodziców ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego o terminie każdego spotkania zespołu i możliwości uczestniczenia w nim.
 8. sporządza dokumentację ucznia objętego pomocą psychologiczno - pedagogiczną zgodnie z poniższą procedurą
 9. na bieżąco współpracuje z nauczycielami, specjalistami i rodzicami ucznia objętego pomocą psychologiczno - pedagogiczną

 

 1. Nauczyciel:
 1. informuje o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno - pedagogiczną (załącznik nr 1)
 2.  informuje wychowawcę o frekwencji ucznia na prowadzonych przez siebie zajęciach w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej
 3. respektuje zalecenia zawarte w opiniach i orzeczeniach oraz ustalenia zespołu ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej
 4. dwa razy do roku dokonuje oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej i przekazuje ją na piśmie wychowawcy.

 

      5. Wychowawcy, nauczyciele, specjaliści:

 1. rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów;
 2. określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
 3. rozpoznają  przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie w życiu przedszkola, szkoły
 4. podejmują działania sprzyjające rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;
 5. współpracują z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań.

 

§4.1. Objęcie ucznia pomocą psychologiczno - pedagogiczną, nie posiadającego opinii lub orzeczenia wydanego przez poradnię psychologiczno  - pedagogiczną:

 1. w przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno - pedagogiczną, rodzic ucznia lub nauczyciel informuje o tym niezwłocznie wychowawcę klasy na piśmie (załącznik nr 1).
 2. wychowawca dostarcza wniosek do dyrektora szkoły, gdzie jest rejestrowany przez pedagoga w Rejestrze Dokumentacji Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej oraz informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem.
 3. na podstawie wniosku Dyrektor szkoły powołuje zespół ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej w terminie do 7 dni roboczych.
 4. wychowawca klasy niezwłocznie ustala termin spotkania zespołu , o którym mowa w pkt.3, na którym ustalane są proponowane formy i sposoby udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej na formularzu - (załącznik nr 2).
 5. dyrektor szkoły zatwierdza proponowane formy i sposoby udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz ustala wymiar godzin.
 6. dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym informuje na piśmie rodziców ucznia o zaplanowanych formach pomocy psychologiczno - pedagogicznej, jej okresie udzielania oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane (załącznik nr 2).
 7. po wyrażeniu zgody przez rodzica uczeń objęty jest pomocą psychologiczno - pedagogiczną.
 8. nauczyciele i specjaliści prowadzą z uczniem zajęcia, monitorują frekwencję oraz dwa razy w roku dokonują na piśmie oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej i przekazują wychowawcy klasy.
 9. wychowawca klasy dwa razy do roku: do końca I i II półrocza dokonuje oceny efektywności udzielanej uczniowi na formularzu , (załącznik nr 4).
 10. Dokumentacja przechowywana jest w indywidualnej teczce ucznia u pedagoga szkolnego.

 

2. Objęcie ucznia pomocą psychologiczno - pedagogiczną posiadającego opinię wydaną przez poradnię psychologiczno  - pedagogiczną:

 1. po dostarczeniu przez rodzica opinii do sekretariatu szkoły, dokument zostaje zarejestrowany w  Rejestrze Dokumentacji Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej.
 2. Dyrektor szkoły informuje wychowawcę  o zarejestrowanej opinii.
 3. Dyrektor  szkoły oryginał opinii przekazuje pedagogowi szkolnemu, który umieszcza dokument w indywidualnej teczce ucznia.
 4. Dyrektor szkoły/pedagog  przekazuje kopię wychowawcy, który potwierdza własnoręcznym podpisem.
 5. wychowawca zapoznaje się z treścią opinii, co potwierdza własnoręcznym podpisem. Opinia jest przechowywana w indywidualnej teczce ucznia.
 6. Wychowawca niezwłocznie w formie ustnej przekazuje nauczycielom uczącym najważniejsze informacje zawarte w opinii.
 7. Dyrektor szkoły powołuje zespół ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej w terminie do 7 dni roboczych.
 8. Wychowawca klasy niezwłocznie ustala termin spotkania zespołu , o którym mowa w pkt.3, na którym ustalane są proponowane formy i sposoby udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej na formularzu - (załącznik nr 2).
 9. Dyrektor szkoły zatwierdza proponowane formy i sposoby udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz ustala wymiar godzin.
 10. Dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym informuje na piśmie rodziców ucznia o zaplanowanych formach pomocy psychologiczno - pedagogicznej, jej okresie udzielania oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane (załącznik nr 2).
 11. Po wyrażeniu zgody przez rodzica uczeń objęty jest pomocą psychologiczno - pedagogiczną.
 12. Nauczyciele i specjaliści prowadzą z uczniem zajęcia, monitorują frekwencję oraz dwa razy dokonują na piśmie oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej i przekazują wychowawcy klasy.
 13. Wychowawca klasy dwa razy do roku: do końca do końca I i II półrocza  dokonuje oceny efektywności udzielanej uczniowi na formularzu (załącznik nr 4).
 14. Dokumentacja przechowywana jest w indywidualnej teczce ucznia u pedagoga szkolnego.

 

3. Objęcie ucznia pomocą psychologiczno - pedagogiczną posiadającego orzeczenie wydane przez poradnię psychologiczno  - pedagogiczną:

 1. Po dostarczeniu przez rodzica orzeczenia do Dyrektora szkoły, dokument zostaje zarejestrowany w korespondencji i Rejestrze Dokumentacji Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej.
 2.  Dyrektor szkoły informuje wychowawcę  o zarejestrowanym orzeczeniu.
 3. Dyrektor szkoły oryginał orzeczenia przekazuje pedagogowi szkolnemu, który umieszcza dokument w indywidualnej teczce ucznia.
 4. Dyrektor szkoły przekazuje kopię wychowawcy, który potwierdza własnoręcznym podpisem.
 5. Wychowawca zapoznaje się z treścią orzeczenia, co potwierdza własnoręcznym podpisem.
 6. Wychowawca niezwłocznie w formie ustnej przekazuje nauczycielom uczącym najważniejsze informacje zawarte w orzeczeniu.
 7. Dyrektor szkoły powołuje zespół ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej w terminie do 7 dni roboczych.
 8. Zespół w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia orzeczenia dokonuje wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia (załącznik nr 6a) i na jej podstawie opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny (załącznik nr 5)
 9. Dyrektor ustala wymiar godzin  poszczególnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz w trybie natychmiastowym informuje na piśmie rodziców ucznia o zaplanowanych formach pomocy psychologiczno - pedagogicznej, jej okresie udzielania oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane (załącznik nr 2)
 10. Rodzic zapoznaje się z IPET, wyraża lub nie wyraża zgody na proponowane formy i sposoby pomocy psychologiczno - pedagogicznej własnoręcznym podpisem.
 11. Dwa razy do roku: do końca grudnia i do 15 kwietnia, zespół ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej dokonuje wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia wraz z oceną efektywności udzielanej pomocy (załącznik nr 6b) i ewentualnie dokonuje modyfikacji IPET.
 12. Dokumentacja przechowywana jest w indywidualnej teczce ucznia.
 13. Rodzic ucznia otrzymuje kopię IPET u oraz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia.

 

§5. 1. Na koniec roku szkolnego wychowawca składa pełną dokumentację do pedagoga szkolnego.

2. Pedagog szkolny sporządza sprawozdanie zbiorcze na temat udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

3. Dokumentacja dotycząca organizacji i form udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej znajduje się w gabinecie dyrektora szkoły.

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2018-01-04