Kontakt
Niepubliczne Przedszkole 'Kółko Graniaste'
Strona głowna  /  Dokumenty
Dokumenty

 

STATUT

NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

„KÓŁKO GRANIASTE”

W KOLE

MARLENA RUSZTYK

 

 

 

 

 

Zawartość Statutu Niepublicznego Przedszkola została określona w art.172 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r. poz 59), który wszedł w życie 1 września 2017.

Spis treści

Rozdział 1. Postanowienia  ogólne

Rozdział 2. Cele i zagadnienia przedszkola

Rozdział 3. Organ przedszkola i zakres ich zadań

Rozdział 4. Organizacja przedszkola

Rozdział 5. Prawa i obowiązki pracowników przedszkola

Rodział 6. Prawa i obowiązki dzieci i rodziców

Rozdział 7. Sposób uzyskania środków finansowych na działalność przedszkola

Rozdział 8. Zasady przyjmowania dzieci  do przedszkola

Rozdział 9. Postanowienia końcowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§1

 1. Przedszkole nosi nazwę Niepubliczne Przedszkole „Kółko Graniaste” Marlena Rusztyk.
 2. Przedszkole jest przedszkolem niepublicznym ogólnodostępnym.
 3. Siedzibą  przedszkola  jest budynek przy ulicy Spółdzielców 6, 62-600 Koło użyczony na zasadzie najmu  przez MZEC w Kole .
 4. Osobą prowadzącą przedszkole jest Marlena Rusztyk z siedzibą w Kole  przy ulicy Kolejowej 26/28.
 5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad przedszkolem jest Wielkopolski Kurator Oświaty 
 6. Przedszkole używa pieczęci : Niepubliczne Przedszkole „Kółko Graniaste” Marlena Rusztyk, 62-600 Koło, ul Spółdzielców 6, NIP 6652472165, Regon 30270492500000.
 7. Przedszkole funkcjonuje cały rok z wyłączeniem przerw ustalonych przez osobę prowadzącą oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
 8. Przedszkole pracuje w godzinach od 6:00 do 18:00 w dni robocze, od poniedziałku do piątku.
 9. Przerwa wakacyjna będzie trwać 2 tygodnie chyba, że osoba prowadząca postanowi inaczej po wcześniejszych konsultacjach z rodzicami. Termin przerwy osoba prowadząca podaje rodzicom do wiadomości z miesięcznym wyprzedzeniem.
 10. Podstawowymi aktami prawnymi i regulującymi działalność przedszkola są: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe , Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty, Statut przedszkola,  regulaminy i procedury wewnętrzne.

 

§ 2

 1. Osoba prowadząca przedszkole odpowiada za jego działalność.
 2. Do zdań osoby prowadzącej należy:
 1. Zapewnienie warunków działania przedszkola w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowywania i opieki.
 2. Wyposażenia przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnienia realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz wykonywania zadań statutowych.
 1. Do kompetencji osoby prowadzącej przedszkole należy w szczególności:
 1. Nadzór  nad działalnością przedszkola w zakresie:
 1. spraw finansowych i administracyjnych,
 2. przestrzegania obowiązków i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i wychowanków,
 3. przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy przedszkola,
 1.  Decydowanie o podstawowych rozwiązaniach programowych,  metodycznych  i organizacyjnych, wyrażających specyfikę i gwarantujących praktyczną realizację statutowych zadań  przedszkola w tym:
 1. dysponowanie środkami finansowymi  i mieniem przedszkola,
 2. zatrudnienie i zwalnianie dyrektora przedszkola,
 3. decydowanie o wysokości odpłatności za przedszkole,
 4. zawieranie umów z rodzicami (opiekunami  prawnymi) za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
 5. rozpatrywanie odwołań od decyzji dyrektora przedszkola w sprawach dzieci oraz w sprawach pracowniczych,
 6.  uczestnictwo w zebraniach rady pedagogicznej, zebraniach innych organów przedszkola oraz uroczystościach przedszkolnych,
 7. reprezentowanie przedszkola na zewnątrz,

 

Rozdział 2

Cele i zadania przedszkola

 

 1.  

Celem przedszkola jest zapewnienie dzieciom korzystania z wychowania przedszkolnego w tym umożliwienie realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz wsparcie całościowego rozwoju dziecka w procesie uczenia się, wychowania oraz opieki.

 

 1.  

 

 1. Przedszkole :
 1. organizuje oddziały, do których uczęszczają dzieci o zbliżonym wieku  z uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności,
 2.  zapewnienia opiekę i wspomaga rozwoju dziecka  w przyjaznym bezpiecznym i zdrowym środowisku,
 3.  prowadzi pracę wychowawczo – dydaktyczną i opiekuńczej w oparciu o obowiązującą podstawę programową  wychowania przedszkolnego,
 4. umożliwia realizację programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do indywidualnych możliwości dziecka,
 5. przygotowuje dziecko do podjęcia nauki w szkole podstawowej,
 1. Najważniejsze  zadania przedszkola:
 1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.
 2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.
 3. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.
 4. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji
 5. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
 6. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.
 7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
 8. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.
 9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
 10. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.
 11. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.
 12. Współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami), różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców (prawnych opiekunów) za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.
 13. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.
 14. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców (prawnych opiekunów), realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.
 15. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.
 16. Podtrzymywanie tożsamości narodowej, językowej i religijnej dzieci.
 17. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
 18. Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb w toku bieżącej pracy oraz w formach poza grupą przedszkolną.
 19. Zapewnienie  opieki, wychowania i  kształcenia specjalnego niepełnosprawnym wychowankom.
 1. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji  ustalany jest w planach pracy przedszkola.

§5

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy Prawo Oświatowe oraz Ustawy o systemie oświaty, a także z wydanych na jej podstawie aktów  wykonawczych  oraz Konwencji o prawach dziecka  poprzez organizowanie przez nauczycieli  pracy z dziećmi,  zespołowo lub indywidualnie  w oparciu o podstawę programową  wychowania  przedszkolnego,  z wykorzystaniem zróżnicowanych  metod i form pracy z dzieckiem zaczerpniętych z różnorodnych koncepcji pedagogicznych.
 1. Czas trwania zajęć dydaktyczno - wychowawczych  z dziećmi  jest dostosowany  do możliwości rozwojowych dzieci  i wynosi  15–20 minut dla dzieci 3- i 4-letnich,

25–30 minut dla dzieci 5- i 6-letnich.

 1. Godzina zajęć dla nauczyciela w przedszkolu trwa 60 minut.

 

 1.  

Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposobyoddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowychz uwzględnieniemistniejących warunków lokalowych, a w szczególności :

 1. zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu  oraz w trakcje zajęć na terenie przedszkola,
 2. zapewnia dzieciom  pełne poczucie bezpieczeństwa  psychicznego i fizycznego,
 3. stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy BHP i PPoŻ,
 4. współpracuje z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi oraz poradniami specjalistycznymi, zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc psychologiczno – pedagogiczną,
  1.  
 1. Przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologiczno pedagogicznej.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym.
 3. Potrzeba udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej może wynikać w szczególności:
 1. z niepełnosprawności;
 2. z zaburzeń zachowania i emocji;
 3. ze szczególnych uzdolnień;
 4. ze specyficznych trudności w uczeniu się;
 5. z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
 6. z choroby przewlekłej;
 7. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 8. z niepowodzeń edukacyjnych;
 9. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny,
 10. sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
 11. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą
 12. środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
 1. Nauczyciele przedszkola mają obowiązek:
 1. rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci;
 2. określania mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci;
 3. rozpoznawania przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich

uczestnictwo w życiu przedszkola;

 1. podejmowania działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;
 2. współpracowania z poradnią w procesie diagnostycznym i post-diagnostycznym w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania dzieci, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania dzieci oraz planowania dalszych działań.
 1.  Nauczyciele prowadzą i dokumentują obserwacje pedagogiczne, których celem jest:
 1. rozpoznanie indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka;
 2. wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji.
 1. W ostatnim roku pobytu w przedszkolu nauczyciele dokonują analizy i oceny gotowości szkolnej na podstawie przeprowadzonych obserwacji.
 2. Jeżeli w toku tych czynności ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ustalą, że dziecko wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, udzielają natychmiast tej pomocy w toku bieżącej pracy i informują o tym dyrektora przedszkola.
 3. Dyrektor we współpracy z nauczycielami planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach bieżącej pracy z dzieckiem oraz jako zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w następujących formach:
 1. zajęcia rozwijające  uzdolnienia – dla dzieci szczególnie uzdolnionych
 2. zajęcia specjalistyczne:
 1. korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
 2. logopedyczne dla dzieci z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych;
 3. zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne - dla dzieci przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym;
 4.  inne zajęcia o charakterze terapeutycznym – dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, mających problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu przedszkola,
 1. zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego – dla dzieci, które mogą uczęszczać do przedszkola, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego wspólnie z oddziałem przedszkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych. Forma ta wymaga opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 2. porady i konsultacje
 1. Dyrektor może wyznaczyć koordynatora, który będzie wykonywał zadania w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Nauczyciele i specjaliści oceniają efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania dziecka.
 3. W przypadku, gdy z wniosków wynika, że pomimo udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, nie następuje poprawa funkcjonowania dziecka w przedszkolu, dyrektor przedszkola, za zgodą rodziców, występuje do publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu dziecka.
 4. Dyrektor przedszkola organizuje wspomaganie przedszkola w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 5. Dyrektor pisemnie zawiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o objęciu ich dzieci formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym wskazuje formę, wymiar godzin i okres udzielania tej pomocy.
 6. Procedura opisana w punktach  9-14 dotyczy także przypadków, gdy dziecko posiada opinię poradni lub orzeczenie o indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniu przedszkolnym wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, z tym, że podczas planowania sposobu udzielania pomocy uwzględnia się zalecenia zawarte w orzeczeniu lub opinii.
 7. Przedszkole udziela także pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom dzieci oraz nauczycielom. Pomoc udzielana w przedszkolu rodzicom dzieci i nauczycielom polega na polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej dzieciom. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców i nauczycieli:
 1. porady
 2. konsultacje
 3. warsztaty
 4. szkolenia
 1. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.
 2. Pomoc może być udzielana z inicjatywy:
 1. dziecka;
 1. rodziców dziecka (prawnych opiekunów);
 2. dyrektora przedszkola;
 3. nauczyciela lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;
 4. pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;
 5. poradni;
 6. asystenta edukacji romskiej;
 7. pomocy nauczyciela;
 8. pracownika socjalnego;
 9. asystenta rodziny;
 10. kuratora sądowego;
 11. organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 1. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana w formach wymienionych w punkcie 8 jest dokumentowana w odrębnych dziennikach. Zasady prowadzenia dzienników pomocy psychologiczno-pedagogicznej są określone w odrębnych przepisach.

 

 1.  
 1. Do przedszkola mogą być przyjęte dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
 2.  Przedszkole zapewnia:
 1. realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
 2.  warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci;
 3. zajęcia specjalistyczne;
 4. inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci, w szczególności zajęcia rewalidacyjne;
 5. integrację dzieci ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi pełnosprawnymi;
 6. przygotowanie dzieci do samodzielności w życiu dorosłym.
 1. Dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dyrektor powołuje się zespół  składający  się z nauczycieli oraz specjalistów, którzy będą pracować z dzieckiem.
 2. Zadaniem zespołu jest koordynowanie  udzielania pomocy w oparciu o indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Program ten opracowuje zespół na podstawie zaleceń orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wielospecjalistycznej ocenę funkcjonowania dziecka. 
 3. Dziecku objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się  program wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.
 4. W zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych określonych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub wynikających z wielospecjalistycznej oceny, w programie może być wskazana potrzeba realizacji wybranych zajęć wychowania przedszkolnego indywidualnie z dzieckiem lub w grupie liczącej do 5 dzieci.
 5. Zespół dwa razy w roku dokonuje wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka i w miarę potrzeb modyfikuje program.
 6. Dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, przedszkole zatrudnia dodatkowo specjalistów lub nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia dzieci niepełnosprawnych lub pomoc nauczyciela, w zależności od zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej.  Jeśli orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane jest ze względu na inne niż wymienione powyżej niepełnosprawności, za zgodą organu prowadzącego, w przedszkolu można zatrudniać dodatkowo ww. osoby w celu współorganizowania kształcenia  dzieci  niepełnosprawnych.
 7. Dyrektor wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, które będzie realizował  nauczyciel – pedagog specjalny wspólnie z nauczycielem grupy lub samodzielnie, a także zadania dla specjalistów i pomocy nauczyciela.
 8. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo udziału w spotkaniach zespołu, otrzymują kopie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka oraz programu.
 9. Zajęcia realizowane w ramach kształcenia specjalnego są dokumentowane wg odrębnych przepisów.

 

Rozdział 3

Organy przedszkola i zakres ich zadań

 1.  

Organami przedszkola są:

 1. Dyrektor przedszkola
 2. Rada pedagogiczna
 3. Rada rodziców

 

 1.  
 1. Do zadań dyrektora należy:
 1. kierowanie bieżącą działalnością opiekuńczo- wychowawczo-dydaktyczną przedszkola,
 2. reprezentowanie przedszkola na zewnątrz,
 3. opracowanie oraz dokonywanie zmian w statucie przedszkola oraz regulaminach o charakterze wewnętrznym,
 4. zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu,
 5. sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do zatrudnionych nauczycieli między innymi poprzez nadzór nad sposobem planowania pracy dydaktyczno – wychowawczej i dokumentowania przez nauczycieli przebiegu pracy dydaktyczno-wychowawczej,
 6. gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich działań,
 7. dopuszczanie do użytku proponowanych przez nauczycieli programów nauczania;
 8. organizowanie różnorodnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci (np. zajęcia specjalistyczne i rozwijające uzdolnienia, porady i konsultacje) zgodnie z ich potrzebami i możliwościami przedszkola, we współpracy z: rodzicami, nauczycielami, poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, innymi instytucjami, podmiotami, placówkami;
 9. kierowanie, jako przewodniczący pracami rady pedagogicznej oraz realizowanie jej uchwał;
 10.  decydowanie o zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, ustalanie dla nich zakresów ich obowiązków służbowych, ustalanie dodatkowych stanowisk zgodnie z potrzebami przedszkola;
 11.  dysponowanie i zarządzanie finansami i majątkiem przedszkola;
 12.  współpraca z rodzicami / prawnymi opiekunami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę przedszkola,
 13.  decydowanie o powołaniu i funkcjonowaniu w placówce rady rodziców, a  także podejmowanie decyzji o odwołaniu tego organu,
 14.  prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji przedszkola,
 15.   ustalanie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu oraz za uczestnictwo dzieci w zajęciach dodatkowych i innych formach proponowanych przez placówkę w ramach dodatkowej oferty opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej i rekreacyjnej przedszkola,
 16.  przyjmowanie oraz skreślanie dziecka z listy uczęszczających do przedszkola zgodnie z ustalonymi w niniejszym statucie zasadami,
 17.  zarządzanie przedszkolem wykonując inne zadania przewidziane dla jego stanowiska przepisami prawa oraz podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nieprzekazanych pracownikom przedszkola,
 18.  ustalenie zakresu obowiązków zastępcy dyrektora, który reprezentuje placówkę i dyrektora w przypadku jego nieobecności oraz delegowanie uprawnień innym pracownikom przedszkola na czas nieobecności dyrektora.

 

2. W przedszkolu może być zatrudniony zastępca dyrektora. W czasie nieobecności dyrektora jest on zobowiązany do :

 • nadzorowania pracy nauczycieli, pomocy wychowawczej oraz pozostałego personelu przedszkola,
 • nadzoru pedagogicznego,
 • opieki nad wychowankami oraz dbałości o ich harmonijny rozwój,
 • realizacji innych zadań zleconych przez organ prowadzący przedszkole oraz dyrektora przedszkola.

 

3. Kompetencje oraz szczegółowy zakres uprawnieńobowiązków dyrektora przedszkola oraz jego zastępcy określa osoba prowadząca.

 

 1.  
 1. W przedszkolu działa rada pedagogiczna. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
 2. Do zadań rady należy:
 1. ustalanie pod względem merytorycznym rocznych i miesięcznych planów pracy przedszkola,
 2. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
 3. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 4. podejmowanie uchwał w prawie skreślenia dziecka z listy wychowanków,
 5. przygotowywanie projektów zmian statutu,
 6. proponowanie dyrektorowi przedszkola cykli wykładów i ćwiczeń dla personelu w celu podnoszenia jego kwalifikacji zawodowych,
 7. opracowanie propozycji zmian do regulaminu rady pedagogicznej, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola  i przedstawianie ich dyrektorowi przedszkola,
 8. planowanie i organizowanie pracy opiekuńczo- dydaktyczno-wychowawczej uwzględniającej potrzeby i zainteresowania wychowanków;
 9. wydawanie opinii na prośbę dyrektora przedszkola,
 10.  opiniowanie przydziału nauczycielom dodatkowych czynności oraz stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego,
 11.  wnioskowanie do dyrektora przedszkola o wprowadzenie zmian w niniejszym statucie.
 12.  zachowanie tajemnicy we wszystkich sprawach, które mogłyby naruszyć dobro osobiste dziecka, jego rodziców, nauczycieli i innych pracowników przedszkola oraz dbałości o wysoką jakość pracy i dobre imię placówki.

3. Kompetencje oraz szczegółowy zakres uprawnień rady określa regulamin rady   

pedagogicznej przedszkola.

 

 1.  

 

 1. Za zgodą dyrektora w przedszkolu może funkcjonować rada rodziców, w skład której  wchodzą przedstawiciele rad oddziałowych, wybrani w tajnych wyborach przez zebranie rodziców danego oddziału. Jednego ucznia reprezentuje rodzic (opiekun prawny).
 2. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z niniejszym statutem.
 4. Rada rodziców w przedszkolu funkcjonuje za zgodą osoby prowadzącej przedszkole.

 

 1.  
 1. Do zadań rady rodziców należy:
 1. pomoc w doskonaleniu organizacji i podnoszeniu jakości pracy przedszkola,
 2. pozyskiwanie rodziców do współpracy i współudział w realizacji zadań opiekuńczych i wychowawczych placówki,
 3. organizowanie i propagowanie akcji społeczno-użytecznych organizowanych na potrzeby przedszkola oraz akcji charytatywnych,
 4. organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie, przedszkolu, w środowisku,
 5. podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na rzecz przedszkola,
 6. finansowanie z własnych środków zakupu materiałów plastycznych, upominków dla dzieci, wycieczek i innych atrakcji kulturalnych,
 7. opracowanie i uchwalenie regulaminu swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola,
 8. występowanie do dyrektora z wnioskami i opiniami na temat wszystkich spraw dotyczących placówki,
 9. popularyzacja działań przedszkola w środowisku,
 10.  Wspieranie działalności statutowej przedszkola.
 1. Rada rodziców ma prawo do realizowania w porozumieniu z dyrektorem przedszkola inicjatyw służących doskonaleniu organizacji pracy przedszkola.

 

 1.  
 1. Organy przedszkola mają prawo do działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.
 2. Organy przedszkola są zobowiązane do współdziałania w zakresie planowania i realizacji zadań przedszkola.
 3. Koordynatorem współdziałania organów przedszkola jest dyrektor przedszkola, który gwarantuje pełny i prawidłowy przebieg informacji między organami.
 4. Formy, sposoby i terminy komunikowania się organów przedszkola ustala dyrektor przedszkola.
 5. Dyrektor przedszkola rozstrzyga wnoszone sprawy sporne pomiędzy organami z zachowaniem prawa. W razie potrzeby wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom zgodnie z posiadanymi kompetencjami.
 6. Dyrektor przyjmuje wnioski i bada skargi w sprawie funkcjonowania przedszkola.

 

 

Rozdział 4

             Organizacja przedszkola

 

 1.  
 1. Podstawowa jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
 2. Przedszkole jest wielooddziałowe. Liczba miejsc w przedszkolu wynosi 42.
 3. Liczba dzieci w oddziale wynosi 25 dzieci.
 4. Za zgodą osoby prowadzącej liczba dzieci w oddziale może być mniejsza, niż określona w ust.3
 5.  

 

 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując sposoby i metody oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
 1. zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu                                 w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,
 2. zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa - pod względem fizycznym jak i psychicznym,
 3. stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.,
 1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki                               i wypoczynku a w szczególności:
 1. sale przedszkolne posiadają właściwe oświetlenie, wentylację, ogrzewanie oraz powierzchnię użytkową,
 2. wyposażenie, w tym meble, zabawki i pomoce dydaktyczne posiadają atesty i certyfikaty,
 3. przedszkole posiada sprzęt i urządzenia ochrony przeciwpożarowej,
 4. w przedszkolu znajdują się apteczki wyposażone w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją dotyczącą jej udzielania.
 1. Szlaki komunikacyjne wychodzące poza teren przedszkola posiadają zabezpieczenia uniemożliwiające wyjście bezpośrednio na jezdnię.
 2. Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel pełniący obowiązki zawodowe w danym czasie do momentu przekazania ich prawnym opiekunom lub osobom upoważnionym, a w czasie zajęć dodatkowych osoba prowadząca te zajęcia.
 3. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie może ono pozostać bez nadzoru osoby dorosłej.
 4. W grupach opiekę sprawuje dwóch wychowawców.
 5. Przy wyjściu poza teren przedszkola zapewnia się opiekę jednego opiekuna dla grupy 15 dzieci.
 6. Każde wyjście poza teren przedszkola odnotowuje się w zeszycie wyjść wraz z podpisem nauczyciela odpowiedzialnego za bezpieczeństwo.
 7. Jeżeli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się w nim urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci,   nauczyciel  obowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub przerwać je, wyprowadzając  dzieci z miejsca  zagrożenia  oraz powiadomić o tym niezwłocznie dyrektora.
 8. Nauczyciel nie może podawać dzieciom żadnych lekarstw nawet na prośbę rodziców;
 9. W razie zaistnienia sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu dziecka nauczyciel ma obowiązek udzielenia pierwszej pomocy a następnie powiadomienia służb medycznych, organ prowadzący  oraz rodziców;
 10. W przypadku stwierdzenia wystąpienia choroby w trakcie przebywania dziecka w przedszkolu nauczyciel zobowiązany jest poinformować o tym rodzica lub organ prowadzący, a rodzice zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka;
 11. W przedszkolu nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich bez zgody rodziców (prawnych opiekunów) poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie lub zdrowie dziecka.
 12. Z uwagi na bezpieczeństwo wychowanków, dziecko przyprowadzone do przedszkola z oznakami choroby może uczestniczyć w zajęciach wyłącznie po  okazaniu przez rodziców (prawnych opiekunów) zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak zagrożenia chorobą zakaźną lub pasożytniczą.

 

 

 

 

 1.  

 

 1. Przedszkole może organizować wycieczki i inne wyjazdy z uwzględnieniem obowiązujących przepisów w tym zakresie. Program wycieczki winien być dostosowany do wieku, potrzeb, możliwości  i zainteresowań dzieci.
 2. Liczba przewożonych osób w autokarze nie może być większa niż liczba miejsc w dowodzie   rejestracyjnym pojazdu.
 3. Udział dzieci w wycieczkach wymaga pisemnej zgody rodziców (opiekunów prawnych). Wyjątkiem są krótkie, piesze wycieczki będące uzupełnieniem realizowanego programu wychowania przedszkolnego np. do parku, na pocztę, itp.
 4.  Program wycieczki organizowanej przez przedszkole, listę uczestników, imię i nazwisko kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki, którą zatwierdza dyrektor przedszkola.\
 5.  Dyrektor przedszkola wyznacza kierownika wycieczki spośród pracowników pedagogicznych przedszkola o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki. Kierownikiem wycieczki może być także inna, wyznaczona przez dyrektora przedszkola, osoba pełnoletnia, która:
 1. ukończyła kurs kierowników wycieczek,
 2. jest instruktorem harcerskim,
 3. posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przewodnika lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek.
 1. Kierownik wycieczki opracowuje program i regulamin wycieczki, zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa, określa zadania opiekunów, zapewnia apteczkę, sprzęt i ekwipunek, czuwa nad bezpiecznym przebiegiem wycieczki. Przedszkole może posiadać dodatkową, zgodną ze statutem procedurę w zakresie organizacji wycieczek poza siedzibę przedszkola.
 2. Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci mających problemy w czasie poruszania się pojazdami mechanicznymi zobowiązani są do przedłożenia instruktażu dotyczącego sprawowania opieki.

 

 

 

 1.  

 

 1. Rodzice/opiekunowie przyprowadzając dziecko do przedszkola osobiście powierzają dziecko nauczycielowi grupy.
 2. Rodzice/ opiekunowie odbierając dziecko z przedszkola osobiście przyjmują dziecko od nauczycielki.
 3.  W szczególnych przypadkach rodzice mogą powierzyć dziecko innym osobom pod warunkiem jednak, że osoby delegowane legitymują się dowodem tożsamości ( dowód osobisty) oraz są one upoważnione pisemnie przez rodziców/opiekunów.
 4. Rodzice są zobowiązani w / w przypadku do złożenia pisemnego upoważnienia innych osób do odbioru dziecka u nauczycielek grupy, przyjmując na siebie pełne konsekwencje związane z bezpieczeństwem dziecka w drodze do przedszkola oraz w drodze do domu.
 5.  Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie rodziców dziecka/ opiekunów.
 6. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców/ opiekunów nauczyciel oczekuje z dzieckiem w przedszkolu przez jedną godzinę. Po upływie tego czasu powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami/ opiekunami.
 7. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
 8. Osoba odprowadzająca dziecko do przedszkola powinna w szatni przygotować je do pobytu w placówce, a następnie wprowadzić do sali i powiadomić o tym nauczycielkę. Od tego momentu opiekę nad dzieckiem przejmuje nauczycielka.
 9. Rodzice i opiekunowie dzieci są zobowiązani do zamykania drzwi wejściowych dla bezpieczeństwa wszystkich dzieci.
  1.  
 1. Organizacja pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej w przedszkolu odbywa się w oparciu o:
 1. podstawę programowa wychowania przedszkolnego,
 2. program nauczania, którego wyboru dokonuje nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem lub osoba prowadząca zajęcia dodatkowe, uwzględniając potrzeby i możliwości dzieci,
 1. Dyrektor przedszkola dopuszcza do użytku w przedszkolu przedstawiony przez nauczycieli program wychowania przedszkolnego.
 2. Godzina zajęć w przedszkolu dla nauczyciela trwa 60 minut.
 3. Czas trwania wszystkich zajęć dydaktyczno – wychowawczych z dziećmi również zajęć dodatkowych jest dostosowany do możliwości rozwojowych wychowanków, wynosi:
 1. z dziećmi w wieku 3-4 lata – około 15 minut,
 2. z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut,
 1. Realizacja założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się:
 1. nie krócej niż 5 godzin dziennie,
 2. w godzinach od 8.00 do 13.00, od poniedziałku do piątku,
 3. przez 10 miesięcy w roku, tj. od 1 września do 30 czerwca,
 1. Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć, w którym dokumentuje się przebieg pracy dydaktyczno- wychowawczej z dziećmi w danym roku szkolnym.

 

 1.  
 1. Organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola.
 2. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza osoba prowadząca przedszkole.
 3. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:
 1. liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów,
 2. liczbę pracowników przedszkola w tym pracowników niepedagogicznych,

 

 1.  
 1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola. Uwzględnia on zasady ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeby zainteresowania i uzdolnienia dzieci, rodzaj niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwania rodziców.
 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 3. Szczegółowy rozkład dnia w miarę potrzeby może ulec zmianie w ciągu dnia.

 

 1.  
 1. Wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola mają możliwość skorzystania z trzech posiłków dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek w formie cateringowej. Menu wywieszone jest na tablicy informacyjnej w siedzibie przedszkola.
 2. Do realizacji celów statutowych przedszkola placówka posiada:
 1. trzy sale do zajęć, zabaw i odpoczynku dzieci wyposażone w zabawki i pomoce dydaktyczne odpowiednie dla potrzeb dzieci,
 2. dwie łazienki dla dzieci
 3. szatanie dla dzieci
 4. aneks kuchenny
 1. Dzieci mają zapewnioną możliwość pobytu na świeżym powietrzu podczas spacerów, a także korzystania z placów zabaw zlokalizowanych przy miejskich szkołach.

 

Rozdział 5

Prawa i obowiązki pracowników przedszkola

 

 1.  
 1. Pracownikami przedszkola są:
 1. dyrektor przedszkola
 2. nauczyciele
 3. pracownicy administracji i obsługi
 1. Liczbę pracowników przedszkola na dany rok szkolny na wniosek dyrektora ustala osoba prowadząca przedszkole.
 2. Zasady zatrudnienia, zwalniania, czas pracy nauczycieli i pozostałych pracowników przedszkola określają przepisy kodeksu pracy.
 3. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli przedszkoli publicznych.
 4. Dokonywanie oceny pracy nauczycieli przedszkola odbywa się w zgodzie z odrębnymi przepisami, tj. Ustawa Karta Nauczyciela i Rozporządzeniem w sprawie  oceny pracy nauczycieli.

 

 

 1.  
 1. Każdy pracownik zobowiązany jest do znajomości stosowania przepisów BHP obowiązujących w przedszkolu oraz zgodnie z tymi przepisami do poddawania się regularnie okresowym badaniom lekarskim i szkoleniom BHP.
 2. Każdy pracownik przedszkola jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.
 3. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej w zakresie dotyczącym spraw wychowanków i wybranych zagadnień działalności przedszkola.

 

 1.  
 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno- wychowawczą, jest odpowiedzialny za jej jakość:
 1. realizuje obowiązki wynikające z umowy,
 2. planuje prace w oparciu o program wychowania przedszkolnego,
 3. planuje tematykę cykliczną wspólnie z dziećmi,
 1. Nauczyciel w swoich działaniach wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, postawą moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej dziecka.
 2. Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną oddziału zgodnie z przepisami obowiązującymi przedszkole publiczne.
 3. Nauczyciel prowadzi obserwację pedagogiczną mającą na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentuje ją.
 4. Nauczyciel prowadzi analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej i sporządza informację o gotowości dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole.

 

 1.  
 1. Nauczyciele mają prawo do:
 1. dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 2.  bezpłatnego uczestnictwa w warsztatach i szkoleniach organizowanych przez przedszkole,
 3. realizacji ścieżki awansu zawodowego,
 4. oceny pracy pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego,
 5. korzystania nieodpłatnie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej organizowanej w przedszkolu, polegającej na wspieraniu nauczyciela w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych w pracy z dziećmi;
 6. korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych poradni i instytucji,
 7. wyboru programów wychowania przedszkolnego lub tworzenia i realizacji własnych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.
 8. szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i dzieci,
 9. wolności głoszenia własnych poglądów, nienaruszających godności innych ludzi,
 10. współdecydowania o wyborze programu wychowania przedszkolnego, swobody metody jego realizacji po zasięgnięciu opinii  dyrektora,
 11. jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy,
 1. Nauczyciele mają obowiązek:
 1. planowania i prowadzenia pracy dydaktyczno -wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem wychowania przedszkolnego oraz ponoszenia odpowiedzialności za jej  jakość,
 2. wspomagania rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;
 3. traktowania wszystkich dzieci z szacunkiem i życzliwością,
 4. prowadzenia obserwacji pedagogicznych mających na celu rozpoznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,
 5. stosowania kreatywnych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania, odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas ich pobytu w punkcie przedszkolnym i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów itp.;
 6. współdziałania ze specjalistami oferującymi kompetentną pomoc psychologiczno- pedagogiczną, zdrowotną i inną,
 7. dbać o warsztat pracy poprzez gromadzenie pomocy naukowych oraz dbałość o estetykę pomieszczeń,
 8. współpracować z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających z planu pracy realizowanym w danym miesiącu oraz otrzymywania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
 9. prowadzić dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 10.  realizować zalecenia organu prowadzącego i osób kontrolujących,

 

Rozdział 6

Prawa i obowiązki dzieci i rodziców

 

 1.  
 1. Przedszkole stwarza warunki w zakresie realizacji praw dziecka, a w szczególności do:
 1. życzliwego i podmiotowego traktowania,
 2. zabawy i działania w bezpiecznych warunkach,
 3. przebywania w spokojnej, pogodnej atmosferze z wykluczeniem pośpiechu,
 4. spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,
 5. snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone ( a nie snu „ na rozkaz”)
 6. zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,
 7. badania i eksperymentowania,
 8. doświadczenia konsekwencji własnego zachowania  (ograniczonego względami bezpieczeństwa),
 9. rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań, możliwości, potrzeb
 10. aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi,
 11. wyboru zadań i sposobu ich rozwiązywania,
 12. nagradzania wysiłku,
 13. korzystania z zajęć korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych, terapeutycznych, jeśli takiej pomocy potrzebuje,
 14. formułowania własnych ocen, zadawania trudnych pytań (na które powinno uzyskać rzeczową zgodną z prawdą odpowiedź),
 15. ciągłej opieki ze strony nauczyciela,
 16. współpracy nauczyciel – dziecko opartej na poszanowaniu godności osobistej dziecka,
 17. ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
 18. nauki regulowania własnych potrzeb,
 19. znajomości swoich praw,

 

 1.  
 1. Do obowiązków dziecka należy:
 1. przestrzeganie ustalonych reguł współżycia w grupie.
 2. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i zdrowia,
 3. przestrzegania higieny osobistej,
 4. poszanowanie godności rówieśników i dorosłych,
 5. pełnienie dyżurów,
 6. wykonywanie czynności samoobsługowych, porządkowych w miarę swoich możliwości,

 

 1.  
 1. Dyrektor przedszkola może w drodze decyzji skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku:
 1. niedostosowania dziecka do grupy (np. silna agresja) zagrażającego zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci i braku możliwości udzielenia pomocy w ramach środków jakimi dysponuje przedszkole; przy czym decyzja podejmowana jest po konsultacjach z poradnią psychologiczno- pedagogiczną,
 2. uchylania się rodziców (prawnych opiekunów) od współdziałania z nauczycielem oddziału w zakresie ustalania zasad jednolitego oddziaływania wychowawczego,
 3. braku możliwości określania form pomocy i opieki dziecku wynikającego z odmowy podjęcia współpracy  ze specjalistami poradni psychologiczno- pedagogicznej  lub innej poradni specjalistycznej,
 4. pomimo upomnień rodzica/opiekuna, dziecko przyprowadzane jest z oznakami różnych chorób   i nie zostało przedłożone zaświadczenie lekarskie, iż dziecko jest zdrowe;
 5. decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków przedszkola przekazuje się rodzicom (prawnym opiekunom) lub przesyła się na adres podany przez rodziców (prawnych opiekunów),
 6. od decyzji, o której mowa w ust.2 rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

 

 1.  
 1. W przypadku zaległości w wysokości jednokrotności opłaty miesięcznej dyrektor przedszkola po uprzednim bezskutecznym wezwaniu  rodziców (prawnych opiekunów) dziecka do zapłaty, wykreśla dziecko z rejestru (wykazu) dzieci z przedszkola.
 2. Podstawa do wykreślenia dziecka z rejestru dzieci przedszkola stanowi także
 1. rezygnacja rodzica z usług przedszkola,
 2. zakwalifikowanie dziecka do innej formy wychowania i opieki
 3. zakwalifikowania się przez dziecko do korzystania z wychowania przedszkolnego w innym przedszkolu,
 1. Jedyną możliwą formą rezygnacji przez rodzica z miejsca w przedszkolu jest pisemna rezygnacja złożona z 30-sto dniowym okresem wypowiedzenia do dyrektora przedszkola a w przypadku braku takiego pisma rodzic zobowiązuje się do uiszczenia opłaty będącej równowartością sumy jaką poniósłby w przypadku uczęszczania dziecka do przedszkola.

 

 1.  
 1. Rodzice dzieci (prawni opiekunowie) uczęszczających do przedszkola maja prawo do:
 1. zapoznania się z zadaniami wynikającymi z planu pracy przedszkola oraz programem wychowania przedszkolnego w danym oddziale,
 2. uzyskiwania na bieżąco rzetelnych informacji na temat swojego dziecka,
 3. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, doborze metod udzielania pomocy,
 4. przekazywania dyrektorowi przedszkola wniosków dotyczących pracy przedszkola,

 

 1.  
 1. Do podstawowych obowiązków rodziców należy:
 1. przestrzeganie postanowień statutu przedszkola,
 2. zaopatrzenia dziecka w niezbędne przedmioty, przybory, pomoce,
 3. przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola w czasie ustalonym przez przedszkole,
 4. terminowe uiszczanie odpłatności za korzystanie z usług przedszkola,
 5.  respektowanie ustaleń organu prowadzącego,
 6.  poszanowanie godności dziecka,
 7. wzmacnianie wysiłków punktu skierowanych na wszechstronny rozwój każdego wychowanka,
 8. informowanie nauczycieli i organ prowadzący o wszystkich sprawach mogących mieć wpływ na zachowanie i postępy dziecka,
 9. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z placówki osobiście lub przez upoważnioną osobę pełnoletnią, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę,
 10. terminowe opłacanie czesnego za pobyt dziecka w przedszkolu ,
 11. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w placówce, niezwłoczne powiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;

 

 1.  
 1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i nauczania dzieci:
 2. W przedszkolu prowadzone są formy współdziałania uwzględniające prawo rodziców do:
 1. zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z planów pracy w danym miesiącu,
 2. uzyskiwania na bieżąco kompletnej informacji na temat swojego dziecka,
 3. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy i wsparcia,
 4. wyrażania i przekazywania nauczycielom oraz organowi prowadzącemu wniosków z obserwacji dokonanych na terenie przedszkola;
 5. spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu co najmniej 2 razy w roku szkolnym lub częściej, na wniosek rodziców lub nauczycieli.

 

Rozdział 7

Sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność przedszkola

 

 1.  
 1. Działalność przedszkola jest finansowana z następujących źródeł:
 1. wpłaty rodziców za pobyt w przedszkolu,
 2. zasady wnoszenia i wysokości opłat, o których mowa w ust. 1 pkt.1 określa osoba prowadząca przedszkole,
 3. dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Miejskiej Koło,
 4. dotacji celowych przekazywanych przedszkolu przez osoby prawne, organizacje, instytucje,
 5. jednorazowej opłaty wpisowej,
 1. Zasady obniżania opłat lub zwolnienia z opłat, o których mowa w ust.1 pkt.1 ustala osoba prowadząca przedszkole na wniosek rodziców.
 2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

 

Rozdział 8

Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola

 

 1.  
 1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może zostać przyjęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 3. Dziecko może przebywać w przedszkolu  od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym  kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
 4. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
 5. Dzieci w wieku 6 lat są objęte  obowiązkowym rocznym przygotowaniem  przedszkolnym.
 6. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do  przedszkola dodatkowo nie dłużej niż jeden rok. W tym przypadku rodzice są zobowiązani dostarczyć odroczenie od obowiązku szkolnego wydane przez dyrektora szkoły w obwodzie której mieszka dziecko.
 7. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie dłużej  niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat.                                           
 8.  
 9. Nabór do przedszkola odbywa się przez cały rok.
 10. Warunkiem zapisania dziecka do przedszkola jest:
 1. wypełnienie formularza zgłoszenia dziecka,
 2. podpisanie umowy zawartej między rodzicem a przedszkolem,
 3. uiszczenie wpłaty wpisowego, które jest opłatą jednorazową i bezzwrotną, a jej wysokość ustalana jest przez osobę prowadzącą na dany rok szkolny,
 1. Dzieci przyjmowane są według kolejności zgłoszeń, a w przypadku gdy liczba chętnych przekroczy liczbę miejsc w przedszkolu, zapisy dzieci będą dokonywane na listę rezerwową, z której dziecko zostanie przyjęte według kolejności po zwolnieniu miejsca w przedszkolu.
 2. Zapisy do przedszkola prowadzi dyrektor przedszkola.

 

 1.  
 1. Wszelkie spory wynikłe w trakcie procedury kwalifikacyjnej rozstrzyga osoba prowadząca przedszkole.
 2. Rodzice maja prawo odwołać się od decyzji osoby prowadzącej w przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia.
 3. Decyzja osoby prowadzącej w sprawie nie przyjęcia dziecka do przedszkola jest ostateczna.

 

 1.  
 1. Dziecko przyjęte do przedszkola staje się jego wychowankiem z chwilą wpisania go na listę wychowanków.
 2. Warunkiem wpisania dziecka na listę wychowanków jest przestrzeganie ustaleń finansowych zawartych między przedszkolem i rodzicami (prawnymi opiekunami) dzieci oraz zobowiązanie do przestrzegania wewnętrznych aktów prawnych przedszkola, w tym postanowień niniejszego statutu.

 

Rozdział 9

Postanowienia końcowe

 

 1.  
 1. Regulaminy określające działalność organów przedszkola jak również wynikające z zadań przedszkola, nie mogą być sprzeczne z przepisami niniejszego statutu, jak również z innymi przepisami prawa.
 2. Nadawanie nowego statutu przedszkola lub dokonywanie zmian statutu przedszk

Ostatnia aktualizacja: 2018-04-24